Joint Annual Health Review

Cơ cầu tổ chức

Vụ Kế hoạch-Tài chính
Địa chỉ:        Tầng 5, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:  04.62732273
Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Nam Liên

Vụ trưởng

04.62732265

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đặng Việt Hùng

P. Vụ trưởng

04.62732262

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phan Lê Thu Hằng

P. Vụ trưởng

04.62732262

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyễn Công Sinh

P. Vụ trưởng

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lê Thành Công

P. Vụ trưởng

04.62732264

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng trực thuộc

Phòng Tổng hợp và chính sách
Địa chỉ: Phòng 502, 503, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại: 62732273 (máy lẻ 1502, 1503)
Fax:
Phòng Tài chính sự nghiệp
Địa chỉ:       Phòng 1515, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:  04.62732273 (máy lẻ 1515)
Fax:

Phòng Đầu tư

Địa chỉ:       Phòng 1504, 1505, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:  04.62732273 (máy lẻ 1504, 1505)
Fax:

Phòng Viện trợ
Địa chỉ:        Phòng 1507, 1509, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:   04.62732273 (máy lẻ 1507, 1509)
Fax:

Phòng Thống kê y tế

Địa chỉ:        Phòng 513, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:  04.62732273 (máy lẻ 1513)
Fax:

Phòng Y tế quốc phòng.
Địa chỉ:        Phòng 512, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:   04.62732273 (máy lẻ 1512)
Fax:

Phòng Quản lý phương thức chi trả.
Địa chỉ:        Phòng 502, Nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:   04.62732273 (máy lẻ 1512)
Fax: