Joint Annual Health Review

Quản lý nhà nước

 
STT
 Tên tài lịêuTải file 
 1 Chiên lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010  Tiếng Việt
 2 Kê hoạch 5 năm ngành y tế 2010-2015 Tiếng Việt     
Tiếng Anh    
 3 Kế hoạch 5 năm ngành y tế - Tài chính  Tiếng Việt Tiếng Anh
 4 Kết luận 42 của Bộ Chính trị
 Tiếng Việt Tiếng Anh
 5 Kết luận43 của Bộ Chính trị Tiếng Việt Tiếng Anh
 6 Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị Tiếng Việt Tiếng Anh