Joint Annual Health Review

Phương pháp thực hiện

Việc xây dựng báo cáo được tiến hành chủ yếu dựa vào quá trình phân tích, xác định các vấn đề chính, các ưu tiên và giải pháp có sự tham gia của nhiều bên. Vì vậy, các phương pháp chính được sử dụng gồm:

  • Tuyển dụng các chuyên gia trong nước có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về từng nội dung của báo cáo và chuyên gia tư vấn quốc tế có kinh nghiệm làm việc về y tế tại Việt Nam để tham gia xây dựng báo cáo JAHR.
  • Tổng hợp các tài liệu có sẵn, gồm các văn bản chính sách, pháp luật và các tài liệu nghiên cứu, khảo sát…
  • Thu thập ý kiến chính thức và không chính thức của các bên liên quan, nhất là của cán bộ, chuyên gia các bộ, ngành liên quan, cán bộ quản lý ở Bộ Y tế và các sở y tế, các chuyên gia quốc tế và trong nước.
  • Tổ chức thảo luận theo nhóm với cách nêu vấn đề rõ ràng và súc tích bằng bảng tóm tắt, nhằm thu thập được nhiều ý kiến đóng góp cho các chủ đề chính là: i) thực trạng và những vấn đề cần giải quyết; ii) các vấn đề ưu tiên và giải pháp/hành động; iii) cơ chế theo dõi, đánh giá và các chỉ số theo dõi, đánh giá.
  • Lồng ghép và phối hợp chặt chẽ quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2010 với quá trình xây dựng kế hoạch 5 năm, thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo chung, trao đổi thông tin về các vấn đề cần ưu tiên, các khuyến nghị giải pháp, cũng như các chỉ số theo dõi, đánh giá.
Phương pháp tiếp cận chung của quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2010 thể hiện ở một số yêu cầu chung như sau:
(1) Căn cứ vào bối cảnh kinh tế-xã hội và thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Hệ thống y tế Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và phát triển. Muốn đổi mới và phát triển có hiệu quả, thì điều quan trọng là phải hiểu rõ thực trạng của hệ thống y tế, có liên hệ với bối cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam, đánh giá đúng những tiến bộ, kết quả, đồng thời nhận biết rõ về các vấn đề cần giải quyết, các lĩnh vực cần đầu tư, các kết quả cần đạt được, và các cơ chế theo dõi, kiểm soát quá trình đổi mới.
(2) Dựa vào các quan niệm về các chức năng và tiêu chí công bằng, hiệu quả của hệ thống y tế. Quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2010 đã tham khảo và vận dụng quan niệm được thừa nhận chung hiện nay về hệ thống y tế có 6 cấu phần. Tăng cường hệ thống y tế có nghĩa là hoàn thiện tất cả 6 cấu phần của hệ thống và sự tương tác của chúng nhằm cải thiện tính công bằng và bền vững trong dịch vụ y tế và nâng cao sức khỏe nhân dân.
(3) Dựa vào khung phân tích phù hợp đối với từng cấu phần của hệ thống y tế, bao gồm phân tích về chính sách quốc gia và các văn bản pháp quy, phân tích theo các tiêu chí mà mỗi cấu phần của hệ thống y tế cần đạt được.