Joint Annual Health Review

JAHR 2008: Tài chính y tế Việt Nam

Thông qua các cuộc thảo luận, Nhóm đối tác y tế đã nhất trí chọn chủ đề cho JAHR 2008 là: “Tài chính y tế ở Việt Nam”, trong đó đi sâu phân tích các nội dung liên quan đến tài chính cho y tế - một vấn đề quan trọng và có ý nghĩa then chốt để giải quyết nhiều vấn đề khác của hệ thống y tế Việt Nam.

Tải báo cáo tiếng Việt
Tải báo cáo tiếng Anh

Giới thiệu chung

Thông qua các cuộc thảo luận, Nhóm đối tác y tế đã nhất trí chọn chủ đề cho JAHR 2008 là: “Tài chính y tế ở Việt Nam”, trong đó đi sâu phân tích các nội dung liên quan đến tài chính cho y tế - một vấn đề quan trọng và có ý nghĩa then chốt để giải quyết nhiều vấn đề khác của hệ thống y tế Việt Nam.

Phần mở đầu của Báo cáo JAHR 2008 sẽ cập nhật tổng quát thực trạng ngành y tế Việt Nam trong năm 2008 và các nhiệm vụ chung của ngành y tế trong năm 2009.

Tiếp theo là các nội dung trọng tâm của báo cáo năm 2008, gồm: tổng quan hệ thống tài chính y tế Việt Nam; thực trạng và các vấn đề đặt ra trong việc huy động tài chính từ các nguồn: NSNN, BHYT, viện trợ nước ngoài, chi trả từ tiền túi của hộ gia đình, các nguồn lực của xã hội; một số vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý sử dụng tài chính cho y tế, như: tự chủ tài chính, phương thức thanh toán dịch vụ bệnh viện, trợ cấp tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trong CSSK.

Phần cuối của báo cáo là kết luận, tổng hợp các nhận định chính về thực trạng tài chính y tế ở Việt Nam, những vấn đề đang đặt ra, và khuyến nghị, trong đó đề xuất các giải pháp cho những vấn đề ưu tiên của kế hoạch 2009 và những năm tiếp theo. Đây là nội dung nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc đối thoại và hợp tác giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài về các vấn đề liên quan đến tài chính y tế. Mặt khác, các khuyến nghị sẽ được gửi đến các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để xem xét giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến đổi mới chính sách ở tầm vĩ mô.

Ngoài ra, trong phần phụ lục còn có các bảng tổng quan các tiến bộ trong việc thực hiện các khuyến nghị về giải pháp cho các vấn đề ưu tiên được xác định năm 2007, tóm tắt các vấn đề ưu tiên và giải pháp và một bảng trình bày số liệu về các chỉ số theo dõi tiến bộ về các lĩnh vực y tế.

Ban biên tập

TS. Nguyễn Quốc Triệu

TS. Dương Huy Liệu

TS. Nguyễn Hoàng Long

PGS. TS. Phạm Trọng Thanh

ThS. Sarah Bales

ThS. Dương Đức Thiện

Các chuyên gia tư vấn

PGS. TS. Lê Quang Cường

ThS. Nguyễn Kim Phương

ThS. Nguyễn Khánh Phương

PGS. TS. Phạm Trí Dũng

TS. Trần Văn Tiến

ThS. Nguyễn Đình Cường

ThS. Đào Thanh Huyền

ThS. Đào Thanh Hồng

ThS. Dương Huy Lương

ThS. Trần Thị Mai Oanh

ThS. Hoàng Thị Phượng

TS. Khương Anh Tuấn

ThS. Vũ Văn Chính

ThS. Đặng Bội Hương

TS. Nguyễn Văn Chỉnh