Joint Annual Health Review

JAHR 2007: Tổng quan ngành y tế

Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2007 là báo cáo đầu tiên do Bộ Y tế và Nhóm Đối tác hỗ trợ y tế phối hợp thực hiện. Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở Bộ Y tế và các Đối tác hỗ trợ Phát triển cho rằng trong bối cảnh ngành y tế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới, cần phải tìm hiểu các vấn đề sức khoẻ thông qua các cuộc thảo luận giữa các cơ quan liên quan để hỗ trợ cho quá trình đổi mới ngành, cũng như đảm bảo rằng các nguồn lực  sẽ được phân bổ một cách hợp lý, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và mục tiêu y tế quốc gia

Tải báo cáo tiếng Việt
Tải báo cáo tiếng Anh

Giới thiệu chung

Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2007 là báo cáo đầu tiên do Bộ Y tế và Nhóm Đối tác hỗ trợ y tế phối hợp thực hiện. Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở Bộ Y tế và các Đối tác hỗ trợ Phát triển cho rằng trong bối cảnh ngành y tế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới, cần phải tìm hiểu các vấn đề sức khoẻ thông qua các cuộc thảo luận giữa các cơ quan liên quan để hỗ trợ cho quá trình đổi mới ngành, cũng như đảm bảo rằng các nguồn lực  sẽ được phân bổ một cách hợp lý, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và mục tiêu y tế quốc gia.

Việc xây dựng báo cáo này trong tương lai sẽ là quá trình xác định các vấn đề và các ưu tiên chính có sự tham gia của nhiều bên, là một công cụ hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch hàng năm và giúp ngành y tế hướng đến các mục tiêu đã đề ra. Tổng quan ngành y tế theo đó sẽ một trong những yếu tố  của Chương trình tiếp cận ngành mà Tuyên bố Hà Nội đã đề cập. Với những lý do trên, Báo cáo này là một tài liệu hỗ trợ cho phát triển chính sách và quá trình lập kế hoạch để phát triển hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.

Ban biên tập

TS. Nguyễn Thị Xuyên

TS. Dương Huy Liệu

TS. Nguyễn Hoàng Long

PGS. TS. Phạm Trọng Thanh

ThS. Sarah Bales

ThS. Dương Đức Thiện

 

Nhóm điều phối

TS. Nguyễn Hoàng Long

ThS. Sarah Bales

PGS. TS. Phạm Trọng Thanh

CN. Dương Thu Hằng

 

Các chuyên gia tư vấn

ThS. Nguyễn Đăng Vững

PGS. TS. Nguyễn Bạch Ngọc

ThS. Đào Thanh Huyền

TS. Bùi Thị Thu Hà

TS. Trần Văn Tiến

ThS. Nguyễn Khánh Phương

ThS. Trần Thị Mai Oanh

ThS. Dương Huy Lương