Joint Annual Health Review

Đối tác

Bộ, ngành liên quan

 • Bộ kế hoạch đầu tư
 • Bộ tài chính
Các Cơ quan Liên Hợp Quốc
 • Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
 • Quỹ dân số Liên Hợp Quốc
 • Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc
 • Tổ chức Y tế Thế giới

Tổ chức song, đa phương

 • Tổ chức Catholic Relief Service Việt Nam 
 • Tổ chức Counterpart International Việt Nam
 • Tổ chức FHI

Tổ chức phi chính phủ

 • Tổ chức Catholic Relief Service Việt Nam 
 • Tổ chức Counterpart International Việt Nam
 • Tổ chức FHI