Joint Annual Health Review

JAHR 2011: Nâng cao năng lực xây dựng chính sách y tế

Chủ đề của báo cáo JAHR 2011 là “Nâng cao năng lực xây dựng chính sách y tế, đổi mới tài chính y tế và bao phủ BHYT toàn dân”. Báo cáo JAHR 2011, được xây dựng vào năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm, cập nhật các định hướng mới của Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm của ngành y tế; cập nhật tình trạng sức khỏe nhân dân; các chính sách mới và tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra theo 6 cấu phần của hệ thống y tế; phân tích chuyên đề về tài chính y tế và quản trị hệ thống y tế; hoàn thiện chỉ số theo dõi, đánh giá.
 Tải báo cáo tiếng Việt
 Tải báo cáo tiếng Anh
  

 Giới thiệu chung

Phần I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế
Chương 1: Tình trạng sức khỏe nhân dân và các yếu tố ảnh hưởng
Chương 2: Tổng quan về các định hướng lớn trong lĩnh vực y tế
Chương 3: Nhân lực y tế
Chương 4: Tài chính y tế
Chương 5: Dược, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế
Chương 6: Hệ thống thông tin y tế
Chương 7: Cung ứng dịch vụ y tế: bao gồm 7.1 CSSKBĐ, YTDP và CTMTYTQG; 7.2 Khám chữa bệnh; 7.3 DS-KHHGĐ và CSSKSS
Chương 8: Quản trị hệ thống y tế
Phần II: Chuyên đề tài chính y tế
Chương 9.1  Đổi mới cơ chế tài chính y tế;
Chương 9.2 Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh;
Chương 9.3 Lộ trình phát triển bảo hiểm y tế toàn dân;
Phần III: Chuyên đề quản trị hệ thống y tế, gồm:
Chương 10.1 Xây dựng chính sách trong quản trị hệ thống y tế;
Chương 10.2 Nâng cao năng lực quản lý và hoạch định chính sách ngành y tế.
Chương 11: Kết luận
Chương 12: Khuyến nghị
Phụ lục của báo cáo gồm có:
1) Tóm tắt các vấn đề ưu tiên và giải pháp;
2) Các chỉ số theo dõi, đánh giá.

Ban biên tập

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban
PGS. TS. Phạm Lê Tuấn
TS. Nguyễn Hoàng Long
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
ThS. Sarah Bales
ThS. Dương Đức Thiện 

Các chuyên gia biên soạn

TS. Nguyễn Hoàng Long
ThS. Sarah Bales
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
TS. Nguyễn Đăng Vững  
TS. Trần Thị Mai Oanh
ThS. Phạm Ngân Giang
ThS. Nguyễn Khánh Phương
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chúc
CN. Nguyễn Thị Linh Hà
PGS. TS. Bùi Thanh Tâm
ThS. Nguyễn Trọng Khoa  
BS. Nguyễn Đình Loan
TS. Dương Huy Liệu
ThS. Vũ Văn Chính
ThS. Lê Văn Khảm
TS. Trần Văn Tiến
PGS. TS. Bùi Thị Thu Hà
TS. Hà Anh Đức