Joint Annual Health Review

Họp Quy hoạch phát triển hê thống y tế Việt Nam

Ngày 21/8/2012, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp thảo luận về Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì  hội nghị.