Joint Annual Health Review

Họp nhóm chuyên gia viết phần tổng quan JAHR 2013

Ngày 1/4/2013, dưới sự chủ toạ của TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính - Bộ Y tế, nhóm điều phối xây dựng báo cáo JAHR 2013 đã tổ chức buổi thảo luận với các chuyên gia viết chương tổng quan. 

Đây là buổi họp lần thứ 8 của nhóm xây dựng báo cáo JAHR năm nay, tập trung vào việc thảo luận nội dung và tiến độ triển khai viết chương tổng quan nhằm cập nhật các chỉ số sức khoẻ và đánh giá lại hoạt động của các cấu phần của hệ thống y tế trong năm vừa qua. Khó khăn nhất trong viết chương tổng quan là phải làm sao để tránh sự nhàm chán đơn điệu đồng thời tránh không bị trùng lặp thông tin với các chương chuyên đề. Chương tổng quan trong báo cáo năm nay sẽ phải có những điểm khác biệt so với các năm trước. Khác biệt trước hết là ở thời điểm báo cáo sớm hơn so với thường lệ nên sẽ có những vấn đề mới hơn được đề cập. Điểm mới nữa là việc đánh giá phải được thực hiện tỉ mỉ, căn kẽ hơn; ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 còn cần phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Để hạn chế trùng lặp thông tin, phần tổng quan sẽ đánh giá chung theo các cấu phần của hệ thống y tế trong khi các chương chuyên đề sẽ đi sâu hơn vào chủ đề bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân. Các chuyên gia đều nhất trí sẽ phấn đấu để hoàn thành nội dung chương tổng quan theo đúng tiến độ đề ra. Nhóm điều phối cũng thống nhất sẽ cố gắng duy trì nhóm chuyên gia viết chương tổng quan trong các năm sắp tới để đảm bảo tính liên tục và hệ thống.