Joint Annual Health Review

JAHR 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB

Bia JAHR 2012
Báo cáo JAHR 2012, được xây dựng vào năm thứ hai của Kế hoạch 5 năm, với tiêu đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh”. Các nội dung chính như sau:
Phần I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm: Chương 1 - cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng, trong đó phân tích sâu sự chênh lệch sức khỏe giữa các vùng và xu hướng gia tăng các bệnh không lây nhiễm; Chương 2 – cập nhật các nhiệm vụ được Chính phủ và Quốc hội giao, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra theo 6 hợp phần của hệ thống y tế và tóm tắt khuyến nghị các giải pháp cần đưa vào kế hoạch năm 2013;
 Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

 Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)

 
 
Phần II: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có nhiệm vụ xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp cho một số vấn đề được lựa chọn về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Cụ thể gồm:
- Tổng quan các khái niệm và cách tiếp cận; kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất lượng; khái quát chất lượng dịch vụ KCB ở Việt Nam. 
- Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ, gồm khung pháp lý và công tác quản lý/điều tiết đối với các yếu tố đầu vào chủ yếu của chất lượng dịch vụ y tế, gồm: (i) người hành nghề; (ii) cơ sở cung ứng dịch vụ; (iii) dược, TTB, cơ sở hạ tầng.
- Quản lý chất lượng tại cơ sở. 
- Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ. 
- Vai trò của cộng đồng và người bệnh trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ. 
Phần III, gồm chương Kết luận và khuyến nghị. 
Phụ lục cập nhật các chỉ số theo dõi, đánh giá về những mục tiêu chính của hệ thống y tế do JAHR lựa chọn.
 
Ban biên tập
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban
PGS. TS. Phạm Lê Tuấn
TS. Nguyễn Hoàng Long
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
ThS. Sarah Bales

Nhóm điều phối 
TS. Nguyễn Hoàng Long – Trưởng nhóm
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
ThS. Sarah Bales
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chúc
CN. Dương Thu Hằng

Chuyên gia biên soạn
TS. Nguyễn Hoàng Long
ThS. Sarah Bales
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
TS. Nguyễn Đăng Vững 
ThS. Dương Đức Thiện
TS. Trần Thị Mai Oanh
TS. Nguyễn Khánh Phương
ThS. Nguyễn Trọng Khoa 
TS. Trần Văn Tiến
ThS. Vũ Văn Chính
TS. Phạm Ngân Giang
TS. Khương Anh Tuấn
PGS. TS. Phan Văn Tường
TS. Hà Anh Đức
 
 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh