Joint Annual Health Review

JAHR 2016: Hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam

Báo cáo JAHR 2016 được xây dựng trong năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra. Bởi vậy, báo cáo JAHR năm nay cũng có các nhiệm vụ: (i) cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng các giải pháp triển khai Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành y tế; và (ii) hỗ trợ xây dựng các chính sách bảo đảm già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam.
Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)


Báo cáo JAHR năm nay được cấu trúc thành 2 phần với 8 chương như sau.
PHẦN MỘT: Cập nhật hệ thống y tế
Sáu cấu phần của hệ thống y tế được cập nhật theo 3 chương với 3 nhóm: (1) Quản trị hệ thống y tế và hệ thống thông tin y tế; (2) Các nguồn lực đầu vào cho chăm sóc sức khoẻ; và (3) Cung ứng dịch vụ y tế.
Chương I: Quản trị hệ thống y tế và hệ thống thông tin y tế. Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 về quản trị hệ thống y tế và hệ thống thông tin y tế.
Chương II: Các nguồn lực đầu vào cho chăm sóc sức khoẻ. Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 liên quan đến nguồn lực đầu vào cho chăm sóc sức khoẻ: nhân lực, tài chính, thuốc, trang thiết bị y tế.
Chương III: Cung ứng dịch vụ y tế. Cập nhật tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ y tế: dự phòng, khám chữa bệnh, YHCT, DS-KHHGĐ, CSSKSS và BMTE.
PHẦN HAI: Phân tích sâu về chủ đề “Hướng tới già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam” với các nội dung sau:
Giới thiệu: Quan điểm quốc tế về già hóa và khung chiến lược can thiệp của Tổ chức Y tế thế giới; Chính sách về người cao tuổi (NCT) của Việt Nam; các tổ chức tham gia bảo vệ quyền lợi, cấp dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc cá nhân và tổ chức hoạt động để tăng cường môi trường xã hội cho NCT.
Phần Phụ lục bao gồm một bảng tóm tắt các chỉ số giám sát và đánh giá liên quan đến các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm cuả ngành y tế và các SDG liên quan y tế cùng số liệu của giai đoạn 2011-2015 và mục tiêu năm 2020.
Chương IV: Già hóa dân số, thực trạng sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam. Chương này phân tích các đặc điểm của già hoá dân số Việt Nam; tình hình sức khoẻ NCT Việt Nam.
Chương V: Chăm sóc y tế nhằm mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam. Chương này cập nhật các chính sách về CSSK cho NCT, thực trạng mạng lưới, nhân lực, tài chính và cung ứng dịch vụ CSSK cho NCT.
Chương VI: Chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Chương này phân tích nhu cầu chăm sóc dài hạn của NCT Việt Nam, đánh giá thực trạng bảo đảm cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn cho NCT hiện nay, một số bài học kinh nghiệm quốc tế.
Chương VII: Môi trường xã hội đối với sức khỏe của người cao tuổi. Phân tích, đánh giá môi trường xã hội bảo đảm các điều kiện về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi.
Chương VIII: Xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị giải pháp hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh. Chương này tóm tắt các vấn đề ưu tiên và những giải pháp được đề xuất nhằm bảo đảm cho già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam.

 

Gửi bình luận của bạn

Mã xác nhận
Refresh