Joint Annual Health Review

Giới thiệu về Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm

Sau hơn 20 năm thực hiện Đổi mới với những thay đổi quan trọng trong ngành y tế, người dân Việt Nam đã đạt được tuổi thọ trung bình khá cao so với các nước có cùng mức thu nhập. Nhiều chỉ số cho thấy tình trạng sức khỏe của người dân đang ngày càng được cải thiện qua các năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế và chuyển đổi cơ cấu bệnh tật, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Quá trình đối thoại giữa Chính phủ và các đối tác hỗ trợ phát triển cho thấy một phương thức hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả từ các nhà tài trợ là rất cần thiết khi Việt Nam đang ngày càng tiến dần đến mức thu nhập quốc dân trung bình.

Từ năm 2007, Bộ Y tế và Nhóm Đối tác hỗ trợ y tế đã thống nhất phối hợp thực hiện Báo cáo tổng quan ngành y tế đầu tiên. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở Bộ Y tế và các Đối tác hỗ trợ Phát triển cho rằng trong bối cảnh ngành y tế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới, cần phải tìm hiểu các vấn đề sức khoẻ thông qua các cuộc thảo luận giữa các cơ quan liên quan để hỗ trợ cho quá trình đổi mới ngành, cũng như đảm bảo rằng các nguồn lực  sẽ được phân bổ một cách hợp lý, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển và mục tiêu y tế quốc gia.

Mục đích của Báo cáo JAHR là nhằm đánh giá thực trạng và xác định các vấn đề ưu tiên của ngành y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Trong tương lai, quá trình này sẽ là một công cụ hướng ngành y tế đến các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hàng năm và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều phối và tăng hiệu quả viện trợ.

Tùy theo chủ đề được lựa chọn, các mục tiêu cụ thể của Báo cáo JAHR bao gồm:

1) Cập nhật thực trạng ngành y tế, trong đó có đánh giá tiến độ đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển liên quan đến sức khỏe của Việt Nam.
2) Đánh giá chi tiết các lĩnh vực của hệ thống y tế để xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị giải pháp.
3) Đánh giá tiến độ thực hiện các khuyến nghị của JAHR những năm trước.

Trên cơ sở Cam kết Hà Nội về tăng cường hiệu quả viện trợ, tại cuộc họp ngày 31/3/2009, Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế đã thống nhất thông qua Văn bản thỏa thuận chung về tăng cường hiệu quả viện trợ trong ngành y tế.

Theo đó, Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế nhất trí cam kết thực hiện 10 cột mốc (Milestones) để tăng cường hiệu quả viện trợ ngành y tế, trong đó có Cột mốc số 10 là: Báo cáo tổng quan chung ngành y tế được thực hiện với sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức dân sự và được phổ biến.
Cũng theo Văn bản thỏa thuận chung nói trên, Báo cáo JAHR được coi là một cơ chế đối thoại về các vẫn đề quan trọng, ưu tiên cho sự phát triển của ngành; cung cấp các thông tin về lập kế hoạch ngành y tế; thiết lập các chỉ số theo dõi, đánh giá hoạt động ngành y tế...