Joint Annual Health Review

Tin nội bộ

Cuộc họp kỹ thuật về các chỉ số theo dõi giám sát JAHR ngày 1/6/2011

M&E M&ENgày 1/6/2011, cuộc họp kỹ thuật để thảo luận phương pháp xác định các chỉ số cơ bản để giám sát thực hiện Kế hoạch 5 năm ngành y tế được tổ chức tại Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế.

 

Hội thảo lần thứ 1 về JAHR 2011

Hội thảo các bên liên quan về Báo cáo JAHR 2011 được tổ chức vào ngày 19/4/2011. Mục đích của hội thảo là thảo luận khung báo cáo JAHR 2011 và một số nội dung liên quan đến các chuyên đề về tài chính y tế và bảo hiểm y tế.
 
Trang 7 trong tổng số 7 trang