Joint Annual Health Review

Tổng kết thực hiện Chuẩn quốc gia y tế xã 2001-2010

Ngày 20/12/2011, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001- 2010 và triển khai Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Trung tâm trực thuộc Bộ Y tế; đại diện một số cơ quan, ban, ngành trung ương tại Hà Nội và các tổ chức quốc tế WHO, UNICEF, UNFPA; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước. 
 

Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các tài liệu hướng dẫn tại văn bản số 4106/BKH-TH ngày 24/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Bộ Y tế xin báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2011, ước thực hiện kế hoạch năm 2011 và kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 của ngành y tế và phần ngân sách do Bộ Y tế được giao quản lý.

 

Hội nghị Đánh giá tình hình triển khai Dự án Y tế cơ sở do GAVI tài trợ

Ngày 11/7/2011, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình triển khai hoạt động dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trong điểm giai đoạn 1 (2007-2011) do GAVI tài trợ tại Nha Trang, Khánh Hòa. Bộ trưởng Bộ Y tế đã tham dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của Sở Y tế 10 tỉnh thực hiện dự án, đại diện Bộ Kế hoạch &Đầu tư, Bộ Tài chính.

 

Hội thảo HPG về Chiến lược ngành y tế 2011-2020

Hội thảo nhóm đối tác y tế (HPG) chủ đề về Chiến lược quốc gia Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 đã tổ chức tại KS Fortuna. Các thành viên nhóm đối tác y tế, đại diện các Bộ Ngành liên quan, một số địa phương đã tham dự hội thảo.

 
Trang 5 trong tổng số 6 trang