Joint Annual Health Review

Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Y tế

Ngày 31/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.
 

Họp Quy hoạch phát triển hê thống y tế Việt Nam

Ngày 21/8/2012, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp thảo luận về Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì  hội nghị.
 

Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Công văn số 4723/BKHĐT-TH ngày 29/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2013, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ NSNN 3 năm 2013-2015.
 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng


Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.
 
Trang 3 trong tổng số 6 trang