Joint Annual Health Review

Báo cáo đã xây dựng

JAHR 2016: Hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam

Báo cáo JAHR 2016 được xây dựng trong năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra. Bởi vậy, báo cáo JAHR năm nay cũng có các nhiệm vụ: (i) cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng các giải pháp triển khai Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành y tế; và (ii) hỗ trợ xây dựng các chính sách bảo đảm già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam.
Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)


 

JAHR 2015: Tăng cường YTCS hướng tới bao phủ CSSK toàn dân

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế (JAHR) năm 2015 là báo cáo thường niên lần thứ 9 được xây dựng với sự hợp tác giữa Bộ Y tế và Nhóm đối tác Y tế (HPG). Báo cáo nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch 5  năm ngành y tế giai đoạn 2011-2015 và kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm. Phần chuyên đề của báo cáo có tiêu đề “Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân”.
Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)


 

JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Bia JAHR 2014

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2014 (JAHR 2014) là báo cáo thứ 8 do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo JAHR đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015, kết quả thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và Kế hoạch 5 năm, đồng thời tập trung phân tích sâu chuyên đề về “Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm”.
Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)


 

JAHR 2013: Bao phủ CSSK toàn dân

Bia JAHR 2012

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 (JAHR 2013) là báo cáo thứ bảy do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. JAHR đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015, kết quả thực hiện các mục tiêu của MDG và Kế hoạch 5 năm, đồng thời phân tích sâu chuyên đề về “Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.
Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)


 

JAHR 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ KCB

Bia JAHR 2012
Báo cáo JAHR 2012, được xây dựng vào năm thứ hai của Kế hoạch 5 năm, với tiêu đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh”. Các nội dung chính như sau:
Phần I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm: Chương 1 - cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng, trong đó phân tích sâu sự chênh lệch sức khỏe giữa các vùng và xu hướng gia tăng các bệnh không lây nhiễm; Chương 2 – cập nhật các nhiệm vụ được Chính phủ và Quốc hội giao, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra theo 6 hợp phần của hệ thống y tế và tóm tắt khuyến nghị các giải pháp cần đưa vào kế hoạch năm 2013;
 Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

 Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)

 
 
Trang 1 trong tổng số 2 trang